Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P 

Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng, Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Lương 3P được BrainMark tư vấn xây dựng theo hệ thống quốc tế và được áp dụng chuẩn mực tại Việt Nam:

 • P1 - Position - Lương theo vị trí
 • P2 - Person - Lương theo năng lực
 • P3 - Performance - Lương theo hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống khung, bậc lương
 • Chuyển đổi hệ thống lương cũ sang hệ thống 3P
続きを読む

Tư vấn

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

BrainMark thường tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng Khung chuẩn năng lực, định giá hệ thống chức danh nhằm xây dựng hệ thống lương 3P, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

 • Xác định mục đích đề án
 • Chuẩn hóa hệ thống các chức danh
 • Xây dựng bộ khung năng lực
 • Sắp xếp năng lực cho từng vị trí
 • Đánh giá năng lực từng cá nhân
 • Đề xuất đào tạo và chính sách nhân sự liên quan
続きを読む

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI 

BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư vấn KPI được thực hiện theo quá trình như sau:

 • Xây dựng mục tiêu và BSC-KPI Công ty
 • Xác dựng mục tiêu và BSC-KPI phòng ban
 • Xây dựng mục tiêu và KPI nhân viên
 • Xây dựng ngân hàng KPI cá nhân
 • Xây dựng tiêu chí thái độ hành vi
 • Huấn luyện toàn cộng ty triển khai thực hiện
 • Áp dụng phần mềm BSC-KPI do BrainMark cung cấp
続きを読む

Tư vấn

CHIẾN LƯỢC MARKETING

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. BrainMark cung cấp các dịch vụ Tư vấn Marketing với  quan điểm cùng doanh nghiệp khảo sát, hoạch định, triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.

 • Tư vấn nghiên cứu thị trường.
 • Tư vấn phân khúc thị trường và chọn lựa khách hàng mục tiêu.
 • Tư vấn định vị thương hiệu.
 • Tư vấn hoạch định chiến lược Marketing trên cơ sở chiến lược công ty.
 • Tư vấn lập kế hoạch Marketing tích hợp.
 
続きを読む

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Dịch vụ In-house training ( đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu) của BrainMark cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng học tập và phát triển của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoạt động. Một số chương trình tiêu biểu

Dự án

Những khách hàng tiêu biểu của BrainMark

BrainMark Consulting & Training

"Chúng tôi cam kết tư vấn ứng dụng và đào tạo thực tiễn dẫn đầu Việt Nam"
- Tiến sĩ John Martino, Chủ tịch Danh dự -

Loading...